Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Ecolon B.V., hierna te noemen Ecolon, en een koper waarop Ecolon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes, opdrachten. 
2.1  De door Ecolon gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft Ecolon het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen

2.2  Een door koper aanvaarde offerte van Ecolon, of een opdracht aan Ecolon, bindt Ecolon eerst nadat de aanvaarding van de offerte of de opdracht aan Ecolon schriftelijk binnen 14 dagen is bevestigd, of nadat Ecolon een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

2.3  Door Ecolon uitgebrachte offertes en verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, cilinders, monsters, proefrollen, zonneapparaten, demomodellen e.d. blijven het eigendom van Ecolon, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Door Ecolon aan koper verstrekte informatie, waaronder die betreffende materiaalspecificaties, productiemethodiek e.d., mag niet dan na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Ecolon, worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze aan derden bekend worden gemaakt.

2.4  De inhoud van door Ecolon aan koper verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, drukwerken e.d. bindt Ecolon niet tenzij hiernaar uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt verwezen.

Artikel 3. Levering; levertijd; deelleveringen.                                                                         
3.1  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, geschiedt levering af fabriek.

3.2  Ten aanzien van binnenlands vervoer is het transportrisico door Ecolon verzekerd. Afgezien van de in de vorige zin genoemde verzekering ingeval van binnenlands vervoer geschiedt het transport geheel voor rekening en risico van koper. Ecolon is derhalve nimmer aansprakelijk voor wanprestatie of andere tekortkomingen aan de zijde van de vervoerder. Van Ecolon kan slechts worden verlangd dat zij haar eventuele rechten jegens de vervoerder aan koper overdraagt in geval van wanprestatie van de vervoerder.

3.3  Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Koper zal  in dat geval, naast de volledige koopprijs, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Ecolon verschuldigd zijn.

3.4  Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient koper Ecolon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.5  Het is Ecolon toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Ecolon bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Prijs; prijsverhoging.                                                                                                  
4.1  Alle vermelde prijzen zijn exclusief b.t.w. en exclusief eventuele andere overheidsheffingen, tenzij anders door Ecolon is aangegeven.

4.2  Indien Ecolon met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Ecolon niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Ecolon mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende  prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door koper te geschieden.

Artikel 5. Beëindiging.                                                                                                                 
5.1  Onverminderd het bepaalde in overige artikelen van deze voorwaarden wordt koper – indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of indien koper onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld – geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Ecolon heeft in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Ecolon, zonder dat Ecolon tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd haar recht op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Ecolon ten laste van koper heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

5.2  Het gestelde in lid 1 van dit artikel is ten aanzien van het recht van Ecolon de overeenkomst te ontbinden niet van toepassing, indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 6. Betaling.                                                                                                                        
6.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Ecolon. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

6.2  Koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door Ecolon wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

6.3  Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.4  Ecolon heeft het recht om van koper te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen zekerheid stelt. Indien koper aan dit verzoek niet voldoet heeft Ecolon het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Incassokosten.                                                                                                             
7.1  Is koper in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper met betrekking tot het aan Ecolon te betalen bedrag verschuldigd:

 • over de eerste ƒ 6.500,- 15%
 • over het meerdere tot ƒ 13.000,-  10%
 • over het meerdere tot ƒ 32.500,-   8%
 • over het meerdere tot ƒ 130.000-   5%
 • over het meerdere 3%
  Indien Ecolon aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.2  Koper is jegens Ecolon door Ecolon gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Er is slechts sprake van verschuldigdheid van gerechtelijke kosten indien Ecolon en koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 8. Garantie.                                                                                                                       
8.1  Ecolon garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.

8.2  Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft koper het recht op herstel van de zaak. Ecolon kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Ecolon.

8.3  Indien koper, nadat hij door Ecolon schriftelijk in gebreke is gesteld, niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst is Ecolon, zo lang het verzuim van koper voortduurt, niet gehouden haar garantieverplichtingen na te komen.

8.4  De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.

8.5  De garantie geldt evenmin indien Ecolon in geval van faillissement of liquidatie van de fabrikant van de betreffende zaken geen aanspraak meer kan maken op garantie van deze fabrikant.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.                                                                                            
9.1  De door Ecolon geleverde zaken blijven het eigendom van Ecolon totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ecolon gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 •  de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 •  de tegenprestatie(s)met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Ecolon  verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door koper van deze overeenkomst(en)

9.2  Door Ecolon afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van  faillissement of surséance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.3  Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Ecolon zich hierbij nu reeds voor alsdan de pandrechten voor als  bedoeld in artikel 3:237 B.W. tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Ecolon uit welke hoofde dan ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Ecolon geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Ecolon haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

9.4  Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Ecolon gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

9.5  Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Ecolon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9.6  Indien een derde overgaat tot betaling van het door koper aan Ecolon verschuldigde bedrag, leidt dit niet tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van betaling ten aanzien van het gemaakte eigendomsvoorbehoud. Deze derde kan zich in dat geval derhalve jegens anderen op het gemaakte eigendomsvoorbehoud beroepen.

9.7  Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ecolon ter inzage te geven. Koper verplicht zich verder op eerste verzoek van Ecolon: alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Ecolon op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;

 • de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen en onder eigendomsvoorbehoud door Ecolon geleverde zaken te verpanden aan Ecolon op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Ecolon;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Ecolon ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 Artikel 10. Gebreken; klachtentermijnen.                                                                             
10.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten; of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Ecolon te melden.

10.3 Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 5 dagen nadat het gebrek is ontdekt, doch uiterlijk binnen 12 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Ecolon.

10.4 Koper dient Ecolon in de gelegenheid te stellen aard, omvang en gegrondheid van klachten ter plaatse vast te stellen.

10.5 Koper is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecolon gerechtigd gebrekkige zaken terug te zenden. Terugzending geschiedt voor rekening en risico van koper.

Artikel 11. Druk en tolerantie.                                                                                                  
11.1 Drukproeven waarmee koper zich heeft akkoord verklaard zijn bindend in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten. Door Ecolon wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de overeengekomen kleuren. Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen voor koper geen grond zijn voor klachten.

11.2 Afwijkingen in de hoeveelheid van te leveren zaken van 10% of minder en van het overeengekomen gramgewicht van 15% of minder, zijn toegestaan en kunnen voor koper geen aanleiding zijn tot klachten. In geval van bedrukte foliën geldt dat een afslagtolerantie van -2 tot -8 millimeter per meter is toegestaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.                                                                                                  
12.1 Ecolon is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden. De aansprakelijkheid van Ecolon is overigens beperkt tot de door koper geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Ecolon. Voor zover de schade door de aansprakelijkheidsverzekering van Ecolon wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken.

12.2 Ecolon is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

12.3 Elke aansprakelijkheid van Ecolon jegens koper vervalt na verloop van 12 maanden, te rekenen vanaf de dag dat gekochte zaken volgens de overeenkomst aan koper ter beschikking zijn gesteld, dan wel bij koper zijn bezorgd.

12.4 Koper zal Ecolon vrijwaren voor aanspraken van derden, terzake van schade bij of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, ten aanzien van wie Ecolon zich niet op deze voorwaarden kan beroepen. Koper is tot de in dit lid genoemde vrijwaringsplicht slechts gehouden voor zover Ecolon zich ook jegens koper op uitsluiting of vermindering van aansprakelijkheid kan beroepen.

12.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Ecolon of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht.                                                                                                               
13.1 Tekortkomingen van Ecolon in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet aan aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ecolon opgeschort.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid dat Ecolon een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet     behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die Ecolon verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; bovenmatig ziekteverzuim.

13.3 Tijdens de periode van overmacht is koper niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de prestatie door overmacht echter langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

13.4 Ecolon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ecolon haar verbintenis had moeten nakomen.

13.5 Indien Ecolon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschilbeschlechting.                                                                                                
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal in elk geschil tussen koper en Ecolon, in geval dat de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Ecolon blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht.                                                                                                    
Op elke overeenkomst tussen Ecolon en koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Vertalingen.                                                                                                                  
In geval van verschillen tussen deze voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.